6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK  uyarınca ; veri sorumlusu sıfatıyla hangi amaçlarla işlenebileceğini, depolanıp muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde 3. kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.  

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

Bu politikanın temel amacı;  KVKK'da  öngörülen temel ilkelere uygun olarak Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş . tarafından  hukuka uygun bir şekilde kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, çalışan adaylarının, iş ortağımız olan kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve şirket yetkililerinin, stajyerlerimizin, üçüncü kişilerin ve varoluş kaynağımız çalışanlarımızın başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı ve saydamlığı sağlamaktır. Ayrıca;  Aşkale Çimento'nun  yürüttüğü ticari faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket politikaları doğrultusunda ilgili birimler tarafından tespit edilmesi, planlanması ve   yürütülmesi, Aşkale Çimento'nun İnsan Kaynakları  politikalarının   yürütülmesi, Aşkale Çimento'nun ticari itibarının ve oluşturduğu güven duygusunun korunmasını sağlamaktır.   

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından  öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK madde 5 ve madde 6'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

Kişisel Verilerin Aktarılması  

Kişisel verileriniz; KVKK tarafından  öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK madde 5 ve madde 6'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Aşkale Çimento tarafından yukarıda belirtilmiş kişisel verilerin işlenme amaçları dahilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve  özel kişilere KVKK madde 8 ve madde 9 çerçevesinde aktarılabilmektedir.  

Veri Sahibi Olarak KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel verisi işlenen kişilerin KVKK 11'inci maddesi uyarında sahip oldukları haklar aşağıdaki gibidir. Herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

  • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini  öğrenme, 
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme, 
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
  • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • e) 7 nci maddede görülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • h)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.askalecimento.com.tr adresinde başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, Yeşilova Mahallesi, Trabzon Yolu 3. Km. Aşkale/Erzurum Türkiye adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletilebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilir veya ilgili form kvkk.askalecimento@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak  iletilebilirsiniz.